วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นายวิชฤทธิ์  เพ็ชรเมืองวิสัยทัศน์  

       "การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพ  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล"


พันธกิจ


  1. ประสานส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
   2.  ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้     
        ของผู้เรียน

   3.  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม  ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
        การจัดการศึกษาระดับชั้นเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ

   
4.  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

        ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

   5.  ส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมและสนับสนุน
        เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        และชุมชน และนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   6.  ส่งเสริม พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษา ค้นคว้า 
        วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

   7.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
        ศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ